Govern corporatiu i remuneracions

Govern Corporatiu

Consell d'Administració de MicroBank

Coneix a les persones que formen part del Consell d'Administració.

 • Juan Carlos Gallego

  Juan Carlos Gallego

  • President
  • 28/06/2018
 • Raphäel Alomar

  Raphaël Alomar

  • Independent
  • 09/11/20112

  (2) Càrrec renovat el 18/01/2018

 • Christian Eugene de Noose

  Christian Eugene de Noose

  • Independent
  • 19/04/2012(3)

  (3) Càrrec renovat el 05/04/2018

 • Ana Díez Fontana

  Ana Díez Fontana

  • Secretaria no consejera
  • 21/06/2018
 • Richard Fowler Pelly

  Richard Fowler Pelly

  • Independent
  • 30/03/2015
 • Carles Alfred Gasòliba Böhm

  Carles Alfred Gasòliba Böhm

  • Independent
  • 30/03/2015
 • Alberto López Martínez

  Alberto López Martínez

  • Director general
  • 27/03/2019(4)

  (4) El nomenament d'Alberto López Martínez com a conseller va ser acordat el 7 de març de 2019, amb efectes el 27/03/2019.

 • Ana Rocío Sáenz de Miera Cárdenas

  Ana Rocío Sáenz de Miera Cárdenas

  • Independent
  • 28/06/2018
 • Joaquín Vilar Barrabeig

  Joaquín Vilar Barrabeig

  • Dominical
  • 21/02/2019
 • Montserrat Pérez Simeón

  Montserrat Pérez Simeón

  • Secretaria no consellera
  • 21/06/2018
Càrrec Caràcter Data primer nomenament
President
Juan Carlos Gallego Dominical 28/6/2018 (1)
Consellers
Raphaël Alomar Independent 09/11/2011 (2)
Christian Eugene de Noose Independent 19/4/2012 (3)
Ana Díez Fontana Dominical 11/2/2020
Richard Fowler Pelly Independent 30/3/2015
Carles Alfred Gasòliba Böhm Independent 30/3/2015
Alberto López Martínez Dominical 27/3/2019 (4)
Ana Rocío Sáenz de Miera Cárdena Independent 28/6/2018
Joaquín Vilar Barrabeig Dominical 21/2/2019
Secretària
Montserrat Pérez Simeón - 21/6/2018

(1) El nomenament de Juan Carlos Gallego com a President de Consell d'Administració va tenir lloc el 19/9/2019.

(2) Renovació càrrec 18/1/2018.

(3) Renovació càrrec 5/4/2018.

(4) El nomenament d'Albert López Martínez com a conseller va ser acordat el 7/3/2019, amb efectes a 27/3/2019.

(5) Tots els consellers han estat nomenats previ informe favorable o, si s’escau, a proposta del Comitè de Nomenaments i Retribucions.

Comitès del Consell d'Administració

A MicroBank hi ha dos comitès especialitzats en el si del Consell d'Administració: el Comitè d'Auditoria i Riscos i el Comitè de Nomenaments i Retribucions.

Comitè d’Auditoria i Riscos

Comitè de Nomenaments i Retribucions

El Comitè de Nomenaments i Retribucions ha d’estar format per consellers que no facin funcions executives, en el nombre que determini el Consell d’Administració, amb un mínim de tres (3) i un màxim de cinc (5) membres. Almenys un terç d’aquests membres i, en tot cas, el president han de ser consellers independents. Els membres del Comitè de Nomenaments i Retribucions els nomena el Consell d’Administració.

El Comitè de Nomenaments i Retribucions s’ha de reunir sempre que calgui per desenvolupar les seves funcions correctament i el convoca el president del Comitè, bé a iniciativa pròpia, o bé a requeriment del president del Consell d’Administració o de dos membres del Comitè mateix.

Membres:

 • Carles Alfred Gasòliba Böhm

  Carles Alfred Gasòliba Böhm

  • Independent
  • 1/07/2017 (1)

  (1) Nomenat President del Comitè el 21/06/2018.

 • Christian Eugene de Noose

  Christian Eugène de Noose

  • Independent
  • 31/03/2016(2)

  (2) Reelegit amb efectes a 5/04/2018.

 • Richard Fowler Pelly

  Richard Fowler Pelly

  • Independent
  • 15/12/2017
Càrrec Caràcter Data del primer nomenament
President
Carles Alfred Gasòliba Böhm Independent 1/7/2017 (1)
Vocal
Christian Eugène de Noose Independent 31/3/2016 (2)
Richard Fowler Pelly Independent 15/12/2017 (3)
Secretària no membre
Montserrat Pérez Simeón - 21/6/2018

(1) Reelegit com a president i membre del Comitè el 19/12/2019. El 21/06/2018 va ser nomenat president del Comitè.

(2) Reelegit el 26/03/2020 i, anteriorment, reelegit amb efecte a partir del 5/4/2018.

(3) Reelegit el 19/12/2019.

Per a més informació sobre el Comitè Nombraments i Retribucions, consulteu el Reglament del Consell d'Administració.

El Comitè d’Auditoria i Riscos ha d’estar format per consellers que no facin funcions executives, en el nombre que determini el Consell d’Administració, amb un mínim de tres (3) i un màxim de cinc (5) membres. La major part dels membres i, en tot cas, el president, han de ser consellers independents i un (1) d’ells es designa tenint en compte els seus coneixements i experiència en matèria de comptabilitat, auditoria o en totes dues. Addicionalment, el Consell d’Administració ha de procurar que els membres del Comitè tinguin els coneixements i l’experiència en matèria de comptabilitat, auditoria, finances, control intern i gestió de riscos, i també en els altres àmbits que puguin resultar adequats per complir les seves funcions i, sens perjudici de procurar afavorir la diversitat en la composició, els membres del Comitè d’Auditoria i Riscos han de tenir, en conjunt, els coneixements tècnics pertinents en relació amb l’activitat de la societat.

El Comitè d’Auditoria i Riscos ha de designar del seu si un president d’entre els consellers independents. El president s’ha de substituir cada quatre (4) anys, i es pot reelegir quan hagi passat el termini d’un (1) any des del cessament.

Aquest Comitè s’ha de reunir amb la freqüència que calgui per complir les seves funcions i el convoca el president, a iniciativa pròpia o per requeriment del president del Consell d’Administració o de dos (2) membres del Comitè mateix.

Membres:

 • Richard Fowler Pelly

  Richard Fowler Pelly

  • Independent
  • 31/03/2016 (1)

  (1) Nomenat President del Comitè el 21/06/2018. Reelegit amb efectes a 16/03/2018.

 • Raphäel Alomar

  Raphaël Alomar

  • Independent
  • 31/03/2016(2)

  (2) Reelegit amb efectes a 16/03/2018.

 • Carles Alfred Gasòliba Böhm

  Carles Alfred Gasòliba Böhm

  • Independent
  • 31/03/2016(2)

  (2) Reelegit amb efectes a 16/03/2018.

 • Joaquín Vilar Barrabeig

  Joaquín Vilar Barrabeig

  • Dominical
  • 27/03/2019
Càrrec Caràcter Data del primer nomenament
President
Richard Fowler Pelly Independent 31/3/2016 (1)
Vocal
Raphaël Alomar Independent 31/3/2016 (2)
Carles Alfred Gasòliba Böhm Independent 31/3/2016 (3)
Joaquín Vilar Barrabeig Dominical 27/3/2019
Secretària no membre
Montserrat Pérez Simeón - 21/6/2018

(1) Reelegit com a membre i president del Comitè el 26/03/2020. Reelegit com a membre el 16/03/2018 i nomenat president el 20/06/2018.

(2) Reelegit el 19/12/2019 i, anteriorment, reelegit amb efecte a partir del 18/01/2018.

(3) Reelegit el 26/03/2020 i, anteriorment, reelegit amb efecte a partir del 16/03/2018.

Per a més informació sobre el Comitè d'Auditoria i Riscos, consulteu el Reglament del Consell d'Administració.

Comitè de Direcció

Aquestes són les persones que formen part del comitè de Direcció:

 • Directora General
  • Cristina González Viu
 • Directors d’Àrea
  • Frederic Flaquer Revaud
  • Susana Fons Lete
  • Francesc Xavier Gómez Naches
  • Hugo Martínez Pérez
  • Angel Soto Martín 
  • Maria Elena Martín
  • David Ferrer Rodero

Estatuts socials de MicroBank

Reglament del Consell de MicroBank

Descarrega el reglament del consell d'administració

Remuneració dels Consellers de MicroBank

Descarrega el document de retribucions dels consellers

Gestió del Risc

La gestió adient del risc és essencial per al negoci de qualsevol entitat de crèdit i, en especial, per a aquelles que, como MicroBank, desenvolupen la seva activitat principalment en el segment minorista i defineixen la confiança dels seus clients i dels seus accionistes com un valor fonamental.

El control dels riscos està plenament integrat en la gestió i l’Entitat està implicada en posar-lo en pràctica. L’Alta Direcció participa directament en aquest objectiu, en el manteniment del marc de control intern, que l’Entitat assegura en una execució prudent, i en processos continus de gestió i planificació del capital i de la liquiditat, que garanteixen l’adequació al perfil de l’Entitat. El Sistema de Gestió de Riscos funciona de forma integral, consolidant l’esmentada gestió a nivell corporatiu. D’aquesta manera, es configura un perfil de risc d’acord amb els objectius estratègics del Grup.

El Sistema de Gestió de Riscos del Grup està format pels següents elements:

 • La Cultura de Riscos que, entre d’altres, s’articula a través dels principis generals de gestió del risc així com de formació.
 • L'Estructura de Govern i l’Organització.
 • Mapa de Riscos Corporatiu.
 • El Marc de Control Intern.

Per veure informació relacionada amb la Gestió del risc, consulti l’Informe Anual.

 • 2018 : 12,03 dies
 • 2017 : 25,8 dies
 • 2016 : 28,15 dies
 • 2015 : 18,23 dies