Informació legal del portal web

Nuevo Micro Bank, S.A.U. (d’ara endavant, MicroBank) és l’entitat titular del lloc web al qual heu accedit.


L’accés al web de MicroBank i a la informació relativa a qualsevol dels productes i els serveis que s’hi inclou comporta l’acceptació de les condicions generals previstes en aquest avís legal. Per això, n'heu de llegir atentament el contingut si voleu accedir-hi i fer ús de la informació i dels serveis que s’hi ofereixen.

Validesa de la informació

Aquestes condicions són les vigents des de la data de la seva darrera actualització. MicroBank es reserva el dret de modificar-les en qualsevol moment. En aquest cas, entraran en vigor des de la seva publicació i seran aplicables a tots els usuaris dels llocs web des d’aquesta data.

Els continguts de qualsevol de les pàgines web, en especial les referències informatives i publicitàries, tret que s’indiqui expressament el contrari, no constitueixen una oferta vinculant. MicroBank es reserva el dret d’introduir modificacions o omissions parcials o totals dels continguts actuals quan ho consideri oportú, així com també d'impedir-hi o restringir-ne l’accés de manera temporal o permanent.

MicroBank podrà incloure en qualsevol dels seus llocs web continguts de tercers i enllaços a pàgines web de tercers, sempre prèvia autorització dels titulars, com ara xarxes socials i altres informacions. En cap d’aquests casos MicroBank no és responsable de les pàgines i els continguts de tercers, ni tampoc del seu funcionament i disponibilitat.

Navegació i personalització

La simple navegació a través dels llocs web de MicroBank té caràcter gratuït i no exigeix el registre previ per part de l’usuari. No obstant això, l’accés, la contractació o l’ús d’alguns productes o serveis podrà requerir el registre de l’usuari. En aquest cas, cada un dels productes i serveis esmentats es regirà per les seves pròpies condicions específiques, sense perjudici de les condicions previstes en aquest document.

En alguns dels portals o llocs web s’ofereix a l’usuari la possibilitat de personalitzar les pàgines, incloent-hi fons de pantalla diferents, o bé de configurar els accessos als seus productes i serveis preferits, la qual cosa fa que la navegació i la localització dels recursos utilitzats sigui eficient, funcional i que, per tant, s’adapti als gustos i als usos de cada usuari.

Seguretat

El portal i els llocs web de MicroBank estan proveïts dels certificats, els segells i les acreditacions de seguretat i qualitat necessaris per oferir un entorn segur als usuaris. No obstant això, us recomanem que consulteu i que llegiu atentament les recomanacions de seguretat que MicroBank té al seu portal a disposició de tots els usuaris.

Política de privacitat i protecció de dades

MicroBank compleix íntegrament la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i els compromisos de confidencialitat propis de l'activitat que duu a terme.

MicroBank ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat necessari, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, per evitar, en la mesura que sigui possible i sempre segons l'estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, tractament o els accessos no autoritzats.

Quan es demani que s'empleni un formulari on es recullin dades de caràcter personal, s'informarà el client o usuari del destinatari de la informació, de la finalitat per a la qual es recullen les dades, de la identitat i l'adreça del responsable del tractament i de la facultat de l'usuari d'exercir els drets previstos a la normativa de protecció de dades (accés, revocació del consentiment, portabilitat, rectificació, limitació, oposició o supressió). Les dades personals recollides només es tracten o se cedeixen amb la finalitat expressada, i sempre amb el consentiment de l’usuari o client.

Per tal que la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors, demanem als nostres clients i usuaris que ens comuniquin, com més aviat millor, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

Política de cookies

Les pàgines web de MicroBank disposen de cookies, que són petits fitxers de dades que s’emmagatzemen a l’ordinador de l’usuari o client i que poden permetre als nostres sistemes recordar característiques o preferències de la navegació a les nostres pàgines web que puguin servir per personalitzar l’accés en visites successives, fer més segura la navegació, recaptar informació estadística sobre la navegació o conèixer preferències d’usuaris.

La política de cookies de MicroBank se subjecta a la normativa comunitària i espanyola en vigor, relativa al tractament de les dades personals i a la protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques. En virtut d’aquesta normativa, MicroBank us informa de les cookies que fa servir en cadascun dels seus llocs web (Informació sobre les cookies utilitzades) i, quan cal, us demana consentiment per poder utilitzar-les.

Portals mòbils i geolocalització

Algunes de les pàgines web de MicroBank estan adaptades per a l’ús en dispositius mòbils, per la qual cosa pot ser que la presentació i el contingut de les diferents aplicacions mòbils no coincideixin ni siguin exactes als del portal o als dels diferents llocs web.

Així mateix, algunes de les pàgines web adaptades per a dispositius mòbils o les aplicacions poden disposar de funcions de geolocalització, a fi de determinar, quan l’usuari l’activi, la ubicació d’aquest dispositiu en cada moment. D’aquesta manera, podeu accedir als serveis que necessitin geolocalització i que MicroBank tingui disponibles.

L’accés als serveis esmentats requereix l’activació per part de l’usuari de la funció de geolocalització al seu dispositiu mòbil, que pot desactivar en qualsevol moment.

Propietat intel·lectual i industrial

El web de MicroBank, les pàgines que inclou i la informació o els elements que conté, inclosos els textos, documents, les fotografies, els dibuixos, les representacions gràfiques, les bases de dades, els programes informàtics, així com també els logotips, les marques, els noms comercials o altres signes distintius, estan protegits pels drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals MicroBank és titular o legítim llicenciatari.

MicroBank no atorga cap garantia sobre la licitud i legalitat de la informació o dels elements inclosos a les pàgines del web de MicroBank quan la seva titularitat no correspongui al web o a alguna de les empeses del grup al qual pertany.

Usos prohibits i permesos

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent-hi tot tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, de les obres, creacions i signes distintius esmentats anteriorment sense l’autorització prèvia i expressa dels titulars corresponents. L’incompliment d’aquesta prohibició pot constituir una infracció digna de sanció per la legislació vigent.

No obstant això, a compte i risc propi, l’usuari pot descarregar o fer una còpia d’aquests elements exclusivament per a ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial de MicroBank. En especial, no podrà alterar-los, modificar-los o suprimir-los, ni totalment ni parcialment. En cap cas això implicarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat de MicroBank o de qualsevol de les empreses del Grup “la Caixa” al qual pertany.

Queda prohibit, a excepció dels casos en què MicroBank ho autoritzi expressament, establir enllaços, hiperenllaços o links, des de portals o llocs web de tercers a pàgines web de MicroBank diferents de la pàgina principal del seu portal, accessible a l’adreça URL https://www.microbank.com/, o la que la substitueixi en el futur, així com també presentar les pàgines web de MicroBank o la informació que s’hi inclou sota marcs o frames, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d'una altra persona, empresa o entitat.

Responsabilitats

MicroBank no garanteix l’accés continuat ni la correcta visualització, baixada o utilitat dels elements i la informació inclosos a les pàgines del web de MicroBank, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que s’escapen al seu control.

MicroBank no és responsable de la informació i altres continguts integrats als espais o les pàgines web de tercers, accessibles des del web de MicroBank mitjançant enllaços, hiperenllaços o links, ni de la informació i altres continguts integrats als espais o pàgines web de tercers des dels quals s'accedeixi mitjançant enllaços, hiperenllaços o links al web de MicroBank o a qualsevol de les seves pàgines web, ni de la informació i els continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l’aparença o signes distintius de MicroBank, llevat que estigui autoritzada expressament per aquesta entitat.

MicroBank no assumeix cap responsabilitat en relació amb la informació, els continguts de tota mena, els productes i serveis que puguin ser oferts o prestats al seu web per terceres persones o entitats, tot i que pertanyin al seu mateix grup econòmic, ni, concretament, pels danys i perjudicis de qualsevol mena que, vinculats a allò que ja s'ha dit, puguin produir-se a causa de: (I) l'absència d'informació o deficiències en la informació facilitada als usuaris o la seva veracitat, exactitud i suficiència; (II) l’incompliment o compliment defectuós o impuntual dels contractes o relacions precontractuals; (III) l’incompliment de les obligacions que pertoquen als prestadors de serveis de la societat de la informació; (IV) la infracció dels drets dels consumidor i usuaris; (V) la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial; la comissió d’actes de competència deslleial i de publicitat il·lícita; (VI) la infracció del dret de protecció de dades, del secret professional i dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones; (VII) en general, l'incompliment de qualsevol llei, costum o codi de conducta aplicables, i (VIII) qualsevol decisió presa sobre la base de la informació subministrada a través del portal de MicroBank.

MicroBank tampoc no assumeix cap responsabilitat pels danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses que es produeixin per: (I) interferències, interrupcions, errors, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, causats per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de MicroBank; (II) intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes maliciosos de qualsevol mena i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres; (III) l’ús indegut o inadequat de les pàgines web de MicroBank; (IV) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades.

Legislació aplicable

Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació espanyola.