Informació exigida per l’OM ECC/2316/2015: compte corrent

MicroBank està adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit que preveu el Reial decret 16/2011, de 14 d’octubre. L’import garantit té com a límit 100.000 € per dipositant a cada entitat de crèdit.

1/6

Aquesta xifra indica el risc del producte; 1/6 indica el risc més baix i 6/6, el més alt

Informació sobre el Compte de Pagament Bàsic

MicroBank té a disposició dels usuaris comptes de pagament bàsics

Qualsevol client potencial que sigui consumidor i persona física i que no tingui un altre compte de pagament a Espanya té dret a accedir a un compte de pagament bàsic excepte en determinats supòsits regulats per la normativa (Reial decret llei 19/2017, de 24 de novembre). Per disposar d'un compte de pagament bàsic no és obligatori adquirir altres productes o serveis de l'entitat.

PREU I SERVEIS

En concepte de la prestació dels serveis inclosos que indicarem a continuació únicament et podrem cobrar una comissió de 3 € mensuals:

 • a) Obertura, utilització i tancament de compte.

 • b) Dipòsit de fons.

 • c) Emissió d'una targeta de dèbit 1.

 • d) Retirades de diners en efectiu a dèbit en euros a les oficines de CaixaBank o als caixers automàtics de la Unió Europea. Si retires diners en un caixer que no sigui de CaixaBank, podrem repercutir les comissions o despeses que hàgim de satisfer a la tercera entitat titular del caixer.

 • e) Fins a 120 operacions de pagament anuals en euros dins de la Unió Europea consistents en càrrecs domiciliats i transferències (inclusivament ordres permanents) a les oficines de l'entitat i mitjançant els serveis en línia de l'entitat de crèdit quan en tingui.

 • f) Informació dels teus moviments de forma immediata per la teva banca digital CaixaBankNow, mòbil o caixer.

El compte no es retribueix (0 % TAE).

Les comissions o despeses per les operacions que excedeixin cada una de les quanties assenyalades a la lletra e) anterior no podran ser superiors en còmput anual a les comissions o despeses modals que apliqui l'entitat per a cada tipus d'operació. Aquestes comissions o despeses modals les publicarà el Banc d'Espanya (www.bde.es).

Procediment per a l'obertura d'un compte de pagament bàsic per a persones físiques

Pots sol·licitar l'obertura d'un compte de pagament bàsic en una oficina de CaixaBank. Els empleats de CaixaBank et demanaran que mostris algun document oficial que t'identifiqui:

Després, en cas que no tinguis un compte de pagament bàsic obert a CaixaBank/MicroBank, hauràs i) d'indicar les teves dades socioeconòmiques per tal de poder complir les obligacions que exigeix la llei de prevenció de blanqueig de capitals, ii) signar el contracte marc (document que regula les normes bàsiques que regulen la teva relació amb CaixaBank) i iii) signar el contracte de compte de pagament bàsic (que inclourà el contracte de banca electrònica i, opcionalment, també el contracte de targeta de dèbit).

En determinats supòsits és possible que no puguem fer l'obertura del compte de pagament bàsic al moment perquè calgui fer comprovacions addicionals o perquè necessitem que ens aportis documentació addicional requerida per la llei de prevenció de blanqueig de capitals. En aquest cas, et proporcionarem una sol·licitud de compte de pagament bàsic que hauràs de signar, i de la qual et podràs emportar una còpia. En un termini màxim de 10 dies des que hagis fet la sol·licitud et donarem resposta sobre si tens dret a accedir a un compte de pagament bàsic. En cas afirmatiu, hauràs d'acudir a l'oficina i fer els tràmits indicats en el paràgraf anterior. En cas negatiu, podràs posar una reclamació, si ho desitges, davant del Servei d'Atenció al Client (SAC) de CaixaBank. Trobaràs el procediment per reclamar davant el SAC en aquest enllaç: https://www.caixabank.cat/particular/general/reclamaciones_ca.html.

Compte de pagament bàsic per a persones en situació de vulnerabilitat

Els clients potencials, a més, podran sol·licitar que el compte sigui gratuït si compleixen els requisits indicats en el Reial decret 164/2019, de 22 de març, pel qual s'estableix un règim gratuït de comptes de pagament bàsics en benefici de persones en situació de vulnerabilitat o amb risc d'exclusió financera. Per fer-ho, hauran de signar un document de sol·licitud específic.

S'entendrà que un client es troba en situació d'especial vulnerabilitat o en risc d'exclusió financera quan:

 1. Els ingressos econòmics bruts, computats anualment i per unitat familiar, no superin els següents llindars:
  • Dues vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples de dotze pagues, vigent en el moment de fer la sol·licitud quan es tracti de persones no integrades en cap unitat familiar.
  • Dues vegades i mitja aquest indicador quan es tracti de persones integrades en alguna de les modalitats d'unitat familiar amb menys de quatre membres.
  • El triple d'aquest indicador quan es tracti d'unitats familiars integrades per quatre o més membres o que tinguin reconeguda la seva condició de família nombrosa d'acord amb la normativa vigent.
  • El triple d'aquest indicador quan es tracti d'unitats familiars que tinguin al seu si una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent reconegut oficialment mitjançant una resolució expedida per l'Institut de Gent Gran i Serveis Socials o per l'òrgan competent de les comunitats autònomes.
 2. Cap dels membres que integren la unitat familiar tingui la titularitat, directa o indirecta, ni cap dret real sobre béns immobles —exclòs l'habitatge habitual— ni sigui el titular real de societats mercantils.

Aquestes circumstàncies les han de complir tots els titulars del compte, si n'hi ha més d'un.

D'altra banda, la documentació que el client haurà d'aportar i que serà necessària per acreditar la vulnerabilitat és la següent:

 1. Nombre de persones que componen la unitat familiar; per acreditar aquest fet s'aportarà el llibre de família o document acreditatiu de la inscripció com a parella de fet.
 2. Percepció dels ingressos dels membres de la unitat familiar; per acreditar aquest fet, cadascun dels membres haurà d'aportar algun dels documents següents:
  • Certificat de rendes i, si escau, certificat relatiu a la presentació de l'impost sobre el patrimoni, expedit per l'Agència Estatal d'Administració Tributària o l'òrgan competent de la comunitat autònoma, en relació amb l'últim exercici tributari.
  • Últimes tres nòmines percebudes.
  • Certificat expedit per l'entitat gestora de les prestacions o subsidis per desocupació, en què figuri la quantia mensual percebuda per aquests conceptes.
  • Certificat acreditatiu dels salaris socials, rendes mínimes d'inserció o ajudes anàlogues d'assistència social concedides per les comunitats autònomes i les entitats locals.
  • En cas que sigui treballador per compte propi, el certificat expedit per l'òrgan gestor en què figuri la quantia mensual percebuda si està percebent la prestació per cessament d'activitat.

Quan no disposi de la documentació esmentada, el client haurà d'aportar un informe en què s'indiqui la composició de la unitat familiar o en què es motivi la idoneïtat per a l'accés a la gratuïtat d'un compte de pagament bàsic, segons el cas. Aquest informe serà emès pels serveis socials de l'ajuntament on estigui empadronat el client.

El reconeixement o la denegació de la condició de gratuïtat es comunicarà al client en el termini màxim de trenta dies des de la data de l'aportació completa per part del client de la documentació indicada.