No mostrar més aquest missatge

Servei d’Atenció al Client

Els clients poden presentar les seves reclamacions davant el Servei d’Atenció al Client a l’adreça postal, C/ Pintor Sorolla, 2-4, 46002 - València, a l’adreça de correu electrònic, servicio.cliente@caixabank.com , o a qualsevol de les oficines de CaixaBank.

El Servei d’Atenció al Client disposa d’un termini màxim de 2 mesos per a resoldre les reclamacions d’acord amb el seu reglament de funcionament. En cas de disconformitat amb la resolució o si ha transcorregut el termini indicat sense que s’hagi emès cap pronunciament, el client pot formular la seva reclamació davant els serveis de reclamacions dels supervisors.

Reglament

 • Reglament per a la Defensa del Client de Caixabank, S.A. (pdf)

Serveis de Reclamacions dels Supervisors

Serveis bancaris: les reclamacions poden adreçar-se al Servei de Reclamacions del Banc d’Espanya (c. de Alcalá, 50, 28014, Madrid - www.bde.es) (pdf)

Informació al consumidor (Catalunya)

Es fa constar l’existència del servei de consulta telefònica del consumidor, prestat per la Generalitat de Catalunya, a través del número 012. Existeixen fulls oficials de reclamació/denúncia a disposició dels clients. L’entitat disposa d’un servei telefònic gratuït d’atenció al client a través del número 900 32 32 32. De la mateixa manera, es fa constar que, d’acord amb allò disposat a la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya, les persones consumidores poden sol·licitar un model de les condicions generals dels contractes de serveis financers bàsics que puguin tenir interès en concertar.

Normativa de transparència i protecció dels clients de serveis financers

Normativa General de Protecció dels Consumidors i condicions de contractació

 • Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.
 • Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre condicions generals de la contractació
 • Llei 22/2010 de 20 de juliol del Parlament de Catalunya, del Codi de Consum de Catalunya.

Crèdit al consum:

 • Llei 16/2011, de 24 de juny, de contractes de Crèdit al Consum.

Normativa general sobre serveis bancaris

 • Ordre EHA/2899/2011, de 28 d’octubre del Ministeri d’Economia i Hisenda, de transparència i protecció del client de serveis bancaris.
 • Circular 5/2012, de 27 de juny, del Banc d’Espanya, a entitats de crèdit i proveïdors de serveis de pagament, sobre transparència dels serveis bancaris i responsabilitat en la concessió de préstecs.

Serveis de Pagament

 • Llei 16/2009 de 13 de novembre, de Serveis de Pagament.
 • Ordre EHA/1608/2010, de 14 de juny, sobre transparència de les condicions i requisits d’informació aplicables als serveis de pagament.
 • Reglament (UE) 260/2012, del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de març, pel qual s’estableixen requisits tècnics i empresarials per a les transferències i els càrrecs domiciliats en euros, i es modifica el Reglament (CE) 924/2009.

Servei d’atenció al client

 • Llei 44/2002, de 22 de novembre, de mesures de reforma del sistema financer, modificada per la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible.
 • Ordre ECO/734/2004 d’11 de març, sobre Departaments i Serveis d’atenció al client de les entitats financeres.
 • Ordre ECC/2502/2012, de 16 de novembre, per la qual es regula el procediment de presentació de reclamacions davant dels serveis de reclamacions del Banc d’Espanya, la Comissió Nacional del Mercat de Valors i la Direcció General d’Assegurances i Pensions.

Accés a Atenció al client