Servei d’Atenció al Client

Els clients poden presentar les seves reclamacions davant el Servei d’Atenció al Client, a l’adreça postal C/ Pintor Sorolla, 2-4, 46002 - València, a l’adreça de correu electrònic servicio.cliente@caixabank.com o a qualsevol de les oficines de CaixaBank.

El Servei d’Atenció al Client disposa d’un termini màxim de 2 mesos per a resoldre les reclamacions d’acord amb el seu reglament de funcionament. En cas de disconformitat amb la resolució o si ha transcorregut el termini indicat sense que s’hagi emès cap pronunciament, el client pot formular la seva reclamació davant els serveis de reclamacions dels supervisors.

Reglament

 • Reglament per a la defensa del client de CaixaBank, S.A. (pdf)

Serveis de reclamacions dels supervisors

Serveis bancaris: les reclamacions poden adreçar-se al Servei de Reclamacions del Banc d’Espanya (c. de Alcalá, 50, 28014, Madrid - www.bde.es) (pdf)

Informació al consumidor (Catalunya)

Es fa constar l’existència del servei de consulta telefònica del consumidor, prestat per la Generalitat de Catalunya, a través del número 012. Existeixen fulls oficials de reclamació/denúncia a disposició dels clients. L’entitat disposa d’un servei telefònic gratuït d’atenció al client a través del número 900 40 40 90. De la mateixa manera, es fa constar que, d’acord amb allò que disposa la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, les persones consumidores poden sol·licitar un model de les condicions generals dels contractes de serveis financers bàsics que puguin tenir interès a concertar.

Normativa de transparència i protecció dels clients de serveis financers

Normativa general de protecció dels consumidors i condicions de contractació

 • Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.
 • Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre condicions generals de la contractació.
 • Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.

Crèdit al consum:

 • Llei 16/2011, de 24 de juny, de contractes de crèdit al consum.

Normativa general sobre serveis bancaris

 • Ordre EHA/2899/2011, de 28 d’octubre, del Ministeri d’Economia i Hisenda, de transparència i protecció del client de serveis bancaris.
 • Circular 5/2012, de 27 de juny, del Banc d’Espanya, a entitats de crèdit i proveïdors de serveis de pagament, sobre transparència dels serveis bancaris i responsabilitat en la concessió de préstecs.

Serveis de pagament

 • Llei 16/2009 de 13 de novembre, de serveis de pagament.
 • Ordre EHA/1608/2010, de 14 de juny, sobre transparència de les condicions i els requisits d’informació aplicables als serveis de pagament.
 • Reglament (UE) 260/2012, del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de març de 2012, pel qual s’estableixen requisits tècnics i empresarials per a les transferències i els càrrecs domiciliats en euros, i es modifica el Reglament (CE) 924/2009.

Servei d'Atenció al Client

 • Llei 44/2002, de 22 de novembre, de mesures de reforma del sistema financer, modificada per la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible.
 • Ordre ECO/734/2004, d'11 de març, sobre departaments i serveis d’atenció al client de les entitats financeres.
 • Ordre ECC/2502/2012, de 16 de novembre, per la qual es regula el procediment de presentació de reclamacions davant dels serveis de reclamacions del Banc d’Espanya, la Comissió Nacional del Mercat de Valors i la Direcció General d’Assegurances i Pensions.

Accés a Atenció al Client